1. Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami komputerowego wspomagania zarządzania turystyką i hotelarstwem, zarówno w ujęciu mikroekonomicznym (przedsiębiorstwo turystyczne i hotelarskie), jak i makroekonomicznym (turystyka jako sektor gospodarki narodowej – ujęcie lokalne, regionalne, krajowe i globalne), 2. Zapewnienie uczestnikom nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu komputerowego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, 3. Zdobycie przez uczestników kwalifikacji niezbędnych do wykorzystania technologii ICT do kreowania oraz rozwoju turystyki i produktu turystycznego w gminie, powiecie, regionie, wykształcenie umiejętności stosowania nowoczesnych metod zarządzania w turystyce i hotelarstwie